top of page

Avís Legal

Identificativos de Dades

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

El titular de la página web es “Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL”, amb domicili a C / Sant Pere Més Alt 66, pral. 1ª, 08003 de Barcelona, amb número de NIF: B58529405, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 30895, foli 133, fulla B73021. Correu electrònic de contacte massadorproduccions@gmail.com.

La informació continguda a www.massador.com, constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix “Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL” (des d'ara “Massa d'Or”) en l'àmbit de la producció cinematogràfica.

Aceptación de les condicions d'ús

L'accés al Web www.massadorproduccions.com implica l'acceptació de les condicions d'ús que en cada momento es trobin vigents en aquesta Web.

Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.massador.com estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Massa d'Or” i no es permet la reproducció, total o parcial, d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sentido el permís previ i per escrit del seu titular, “Massa d'Or” de conformitat amb els artículos 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari, única i exclusivament podrà utilizar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comerciales o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivados de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Massa d'Or”.

“Massa d'Or” vetllarà pel compliment de les anteriores condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

L'accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personaless de l'usuari per part de “Massa d'Or”. No obstant, es comunica que, en el cas que “Massa d'Or” sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa d'aplicació relativa a la protecció de dades.

Les Dades Personals que recull "Massa d'Or" en els diferents tipus de formis, seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l'interessat, així com pel manteniment de la relació que si s'escau s 'estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

Per a informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d'accedir a la nostra “Política de Privacitat”.

Massa d'Or ha pres les mesures de caire tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturala de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

Dades en Xarxes Socials

"Massa d'Or" disposa de perfils en diferentes xarxes sociales, per tant hem d'advertir a l'usuari que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vistes per tots aquells usuaris que interactuïn o consultin amb aquests perfils, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de “Massa d'Or” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en els perfils de “Massa d'Or”, serà objecte de comunicació a la resta d'usuaris per la mateixa naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socialess abans d'utilitzar aquests serveis.

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a “Massa d'Or”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.

“Massa d'Or” només es responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme la legislació vigente, respecte a les dades recollides directament de l'usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriores usos que la xarxa social pogués efectuar.

Limitació de la responsabilitat

“Massa d'Or” no es responsabilitza dels possible danys o perjudicis que puguin Successir con una conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, enviado d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que acceixi a aquests.

En el mateix sentit, “Massa d'Or” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versión no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades , virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de "Massa d'Or" conté enllaços a d'altres pàgines Web que puguin resultar d'interès pels usuaris. “Massa d'Or” no asumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari acceix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“Massa d'Or” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l'usuari en el seu accés al Web www.massador.com i / o en l'ús de les informacions contingudes en ella .

“Massa d'Or” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense needitat d'avís previ, l'accés de qualsevol useri als continguts d'accés restringit, quan concorrin algunas de les circumstàncies descrites.

Enllaços

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Massa d'Or ”, I si no n'hi ha, els enllaços que s'estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.

Els enllaços que es realitzin a pagines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, enviado el seu objecte posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.

Massa d'Or procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. Sin obstáculos, és imposible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que acceixi als referits continguts en el supòsit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, informant-nos a través del següent correu electrònic massadorproduccions@gmail.com .

Responsabilitat

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos al Web www.massadorproduccions.com.

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formis of registre estan subjectes pels terminis recollits in the nostra Política de Privacitat.

Reserva

“Massa d'Or” es reserva la facultat a tota hora, sentido de necesidad de revisión previa, de modificación y actualización de la información continguda a la seva Web oa la seva configuración y presentación. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui needari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'una eventual necessitat i per realizar operaciones de manteniment, reparació o millora.

“Massa d'Or” es reserva el dret a incluido o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

Llei aplicable i jurisdicció

Per totes aquelles qüestions que puguin sorgir amb motiu d'interpretació, execution o eventual incompliment de les present condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on sorgeixi qualsevolta, es sotmetran expressament a la competencia i jurisdicció dels jutjats i tribunales de Barcelona.

Les present condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

“Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL”
Tots els drets reservats

bottom of page