top of page

Política de PRIVACITAT

A través del presente avís, “Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL” (des d'ara “Massa d'Or”), informa els usuarios de la Web www.massador.com, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d'aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expresasa , lliure i voluntària, facilitar a “Massa d'Or” les dades personaless que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d'informació o per la contractació dels diversos serveis que s'ofereix en l'àmbit de la producció cinematogràfica .

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necesario completar totes les dades requerides en el formulario o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “Massa d'Or” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facildes per l'usuari / interessat seran tractats atenent a les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificación del responsable

“Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuales, SL”, amb domicili a C / Sant Pere Més Alt 66, pral. 1ª, 08003 de Barcelona, amb número de NIF: B58529405, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 30895, foli 133, fulla B73021. Correu electrònic de contacte massadorproduccions@gmail.com.

Finalitat del tractament

Totes les dades facilita seran tractades amb les següents finalitats:

  • Donar resposta a les peticions realitzades per l'interessat.

  • Prestar els serveis relacionats amb la producció cinematogràfica.

  • Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir.

  • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.

  • Comunicacions comerciales parientes als nostres béns i serveis.

Les dades personaless proporciona es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l'interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per les finalitats del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes.

En l'actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decision automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personaless. En el cas en què en un futur s'anessin a realitzar aquestes decisiones automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personaless ha estat consentit per vostè de manera prèvia i expresa. Amb caràcter previ se li informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment a qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el presente documento.

Destinataris, cessions i transferències de dades

Les seves dades no seran cedides tret que siguin estrictament indispensable pel compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

Drets dels interessats

Podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “Massa d'Or”, C / Sant Pere Més Alt 66, pral. 1ª, 08003 de Barcelona; o mitjançant correu electrònic a massadorproduccions@gmail.com. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l 'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documentos acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d'accés, de rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

Dret d'accés:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concernneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals ia la següent informació:

a) les finalitats del tractament
b) les categorías de dades personales que es tracto
c) els destinataris o les categorías de destinataris als quals s'han comunicat o seran comunicats les dades personaless, en particular destinataris en tercers països o organitzacions internacionals
d) de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criterio utilitzats per determinar aquest termini
i) l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personalesscriptions parientes a l'interessat, oa oposar-se a aquest tractament
f) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
g) quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
h) l'existència de decision automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, al fet que es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències prevé d'aquest tractament per a l'interessat.

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país oa una organització internacional, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'articulo 46 parientes a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l'interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d'una altra way, la informació es facilitarà en un formato electrònic d'ús comú.

Dret de rectificació:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personaless inexactes que el concernneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat tindrà dret a que es completin les dades personaless que siguin incomplets, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concernneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personaless quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) les dades personaless ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d'una altra manera
b) l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basa en un altre fonament jurídic
c) l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 2
d) les dades personals hagin estat tratados il·lícitament
i) les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament
f) les dades personals s'hagin obtingut amb relació a l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l'article 8, apartat 1

Quan el responsable hagi fet públiques les dades personals de les quals l'interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d'adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades oa qualsevol còpia o rèplica d'aquestes.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets tals com el dret a la llibertat d'expressió i informació, pel compliment d'alguna obligació legal, o quan existeixin raons d'interès públic.

Dret a la limitació del tractament:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

a) l'interessat impugni l'exactitud de les dades personaless, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud de les mateixes
b) el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
c) el responsable ja no neediti les dades personals per les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions
d) l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat en virtut de l'apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic importantes de la Unió o d'un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l'apartat 1 serà informat pel responsable abans de l'aixecament d'aquesta limitació.

Dret d'oposició:

L'interessat tindrà dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concernneixin siguin objecte d'un tractament basat en el qual es disposa en l'article 6, apartat 1 , lletres i) of), inclosa l'elaboració de perfils sobre la base d'aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l'interessat tindrà dret a oposar-se a tot moment al tractament de les dades personals que el concernneixin, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan l'interessat s'oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquestes finalitats.

Quan les dades personals es treatin amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l'interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que el concernneixin, tret que sigui needari pel compliment d'una missió realitzada per raons d'interès públic.

Dret de portabilitat de dades:

L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li afectin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual li hagués facilitat, quan:

a) el tractament estigui basat en el consentiment conformement a l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conformement a l'article 6, apartat 1, lletra b), yo
b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

2.A l'exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret a que les dades personaless es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament posible.

L'exercici del dret esmentat a l'apartat 1 del presente artículo s'entendrà sense perjudici de l'article 17. Tal dret no s'aplicarà al tractament que sigui needari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l 'exercici de poders públics confiere al responsable del tractament.

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, ia l'article 18 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personales, tret que sigui imposible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.

Revocació del consentiment

L'interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personaless, podrà igualment retirar-ho amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L'interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competente.

Quan les dades personales vagin a ser tractades amb posterioritat amb finalitats diferents, el responsable informarà l'interessat de tal extrem.

Medidas de seguretat

El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptado les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturala de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

El Web www.massador.com conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d'interès per als usuaris. “Massa d'Or” no asumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l'usuari acceix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d ' ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: massadorproduccions@gmail.com.

“Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL”
Tots els drets reservats

bottom of page